در مطالعه‌ی درس‌ها، کیفیت مهم‌تر است یا کمیت؟

قطعاً کیفیت تأثیر بیش‌تری دارد. شما هر قدر هم که زیاد درس بخوانید ولی درس خواندنتان کیفیت لازم را نداشته باشد به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید.

در مطالعه‌ی درس‌ها، کیفیت مهم‌تر است یا کمیت؟

قطعاً کیفیت تأثیر بیش‌تری دارد. شما هر قدر هم که زیاد درس بخوانید ولی درس خواندنتان کیفیت لازم را نداشته باشد به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید.

به ‌طور کلی، کیفیت د‌رس‌ خواند‌ن شما د‌ر یاد‌گیری تأثیر بسیار زیاد‌ی د‌ارد‌ و اگر شما با د‌قت و کیفیت خوبی د‌رس بخوانید‌، قطعاً زمان کم‌تری را د‌ر آیند‌ه برای مرور آن صرف خواهید‌ کرد‌. پس بهتر است زمانی را که برای د‌رس‌ خواند‌ن می‌گذارید‌، کاملاً مفید‌ باشد‌. البته د‌ر برخی از د‌رس‌ها نیز کمیت د‌رس ‌خواند‌ن شما بسیار مهم است و باید‌ برای آن د‌رس‌ها وقت زیاد‌ی بگذارید‌. به ‌طور کلی، کمیت باید‌ با کیفیت همراه باشد. البته اگر کمیت با کیفیت همراه نباشد هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت زیرا شما باید با دقت درس بخوانید و مفاهیم را به شکل عمقی بفهمید که این تنها با مطالعه‌ی دقیق به ‌دست می‌آید.

درنهایت نتیجه وابسته به میزان درک درس‌هاست نه میزان مطالعه. کیفیت مطالعه را بالا ببرید. به روخوانی سطحی در حالت پراکندگی فکر قناعت نکنید. با مفهوم و معنای مطلب ارتباط برقرار کنید تا آن‌چه را مورد نیاز است به‌خوبی درک کنید.