آزمون دادن یک هنر است

آزمون دادن یک هنر است و مانند نقاشی و موسیقی، دقت و مهارت می‌خواهد.

آزمون دادن یک هنر است

آزمون دادن یک هنر است و مانند نقاشی و موسیقی، دقت و مهارت می‌خواهد. دقیقاً مثل طرح اولیه‌ی یک هنرمند نیاز به تصحیح، دقیق شدن و برطرف کردن اشتباهات دارد. هنر آزمون دادن شامل یک‌سری روش‌هاست.

هنر اول مدیریت زمان است. می‌دانیم در ابتدای دفترچه‌ی سؤال آزمون برای هر درس زمان پیشنهادی درج شده است و شما می‌توانید با توجه به توانایی و روحیات خود به زمان مطلوب خود برسید و این هنری است که با تمرین در منزل به وجود می‌آید.

هنر بعدی استفاده از تکنیک‌ها در جلسه‌ی آزمون است که از مهم‌ترین آن‌ها تکنیک ضربدر و منهاست که باعث می‌شود تست آسان و متوسط و سخت یک درس را یکسان بدانیم و اولویت را به تست‌های ساده و حل‌شدنی بدهیم.

دقت، هنر بعدی است. ممکن است دقت را یک تکنیک ندانید اما آن‌قدر مهم است که سرنوشت دانش‌آموزان را تغییر می‌دهد و اکثر اشتباهات متداول از بی‌دقتی است. مثل:

  • انتخاب گزینه‌ی مشابه با پاسخ سؤال

  • عجله در خواندن صورت سؤال

  • عدم تطبیق شماره‌ی سؤال با شماره‌ی پاسخ در پاسخ‌برگ

  • "است"را "نیست" دیدن و "باشد" را "نباشد" خواندن

عامل دیگری که باعث غلط جواب دادن تست می‌شود عدم تسلط کافی بر مباحث است. بعضی از دانش‌آموزان با یک بار خواندن مطلب گمان می‌کنند که می‌توانند به تست‌های مربوط به آن بخش پاسخ دهند اما در آزمون جواب غلط می‌شود و این مشکل زمانی پیش می‌آید که دانش‌آموز فقط مطلب را خوانده و تست کار نکرده باشد. کسی را که از پس این مشکل برآید می‌توان هنرمند خواند.

مهم‌ترین هنر روش مدیریت آزمون است که اگر مدیریت نداشته باشیم با عامل خطرناک اضطراب در آزمون مواجه می‌شویم.

نباید به خود اجازه دهید که افکار منفی و مخرب تمرکز شما را بر هم بزند.

اول آزمون با تکنیک چندتا از ده‌تا که روی صفحه‌ی اول دفترچه‌ی سؤال یادداشت کرده‌اید خود را برای بی‌پاسخ گذاشتن برخی از سؤال‌ها آماده کنید.

آزمون آخرین مرحله‌ی آموختن است؛ یعنی پیاده کردن آن‌چه قبلاً آموخته‌اید. پس هنگام جواب دادن به سؤال‌ها فقط به هدف توجه کنید و سعی کنید به بهترین نحو از آموخته‌های‌تان استفاده کنید و بدانید که افکار مثبت و روحیه‌ی بالا به شما انرژی می‌دهند.