کتاب درسی جدید را به مهمانی ببریم

ماه مهر هم‌شاگردی و آغاز رقابت درسی در کنار دوستی‌های قشنگ و تازه از راه رسید و همه برای موفقیت خودشان تلاش می‌کنند.

کتاب درسی جدید را به مهمانی ببریم

ماه مهر هم‌شاگردی و آغاز رقابت درسی در کنار دوستی‌های قشنگ و تازه از راه رسید و همه برای موفقیت خودشان تلاش می‌کنند.

برای گام اول باید رسم دوستی را با کتاب‌های درسی ادا کنیم و مهمان خانه‌ی فکرمان کنیم و با آن رفیق و یار مهربان باشیم و با سخت‌کوشی و تلاش این یار مهربان را دلخوش کنیم.