پروژه‌ی اول، منطقی دوجانبه دارد

پروژه‌ی اول برنامه‌ی راهبردی با یک آزمون آغازکننده‌ی آزمون‌های برنامه‌‌ای طول سال است.

پروژه‌ی اول، منطقی دوجانبه دارد

پروژه‌ی اول برنامه‌ی راهبردی با یک آزمون آغازکننده‌ی آزمون‌های برنامه‌‌ای طول سال است. آزمون 10 مهر که یک آزمون تعیین سطح است منطقی دوجانبه برای دو گروه از دانش‌آموزان دارد که این دو منطق ضرورت شرکت در آن را تأیید می‌کنند.

  • منطق اول برای تابستانی‌ها: جمع‌بندی، آخرین مرحله‌ی مطالعه است و برای پایان هر پروژه لازم است. مطالعه در تابستان یک پروژه‌ی مفید بود که شما آن را پشت سر گذاشتید، ولی کار را نصفه و نیمه رها نکنید. مرور درس‌ها و شرکت در این آزمون برای شما این فرصت را ایجاد خواهد کرد تا هم بتوانید عملکرد خود را ارزیابی کنید و هم با شناسایی چالش‌ها در طول سال برای آن‌ها زمان بیش‌تری اختصاص دهید.

  • منطق دوم برای مهرماهی‌ها: پیوستن به برنامه‌ی راهبردی اگر با شناخت واقع‌بینانه همراه باشد منجر به مدیریت صحیح برنامه و شخصی‌سازی بهتر برنامه خواهد شد. در دو هفته‌ی آخر تابستان (که پنجره‌ی باز محسوب می‌شود) و زمانی که شاید رقیبانتان سرگرم مسافرت و تفریح هستند، شما با مرور درس‌های پایه می‌توانید تسلط خود را ارزیابی کرده و برای طول سال با شناخت واقعی برنامه‌ریزی کنید. این کار به دلیل شناسایی نقاط قوت و چالشی به شما کمک می‌کند تا برای هر درس و مبحث به اندازه‌ی نیاز آن و با روش مطالعه‌ی صحیح، زمان اختصاص دهید.