هفت حرکت کششی مناسب برای ورزشکاران

حرکات کششی به انعطاف‌پذیری بیشتر عضلات و افزایش دامنه حرکت ورزشکاران کمک می‌کند.

هفت حرکت کششی مناسب برای ورزشکاران

به گزارش ایسنا، هفت حرکت کششی مناسب که می‌توان برای داشتن بدنی منعطف‌تر هر روز صبح انجام داد، به شرح زیر هستند:

1- پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید، دست‌ها را بر روی دیوار یا روی یک صندلی قرار دهید. پاشنه پا را روی زمین نگه دارید و زانوها را صاف نگه دارید. به دیوار یا صندلی تکیه دهید. این کار را 3 تا 5 بار و هر بار 30 ثانیه انجام دهید. در این حرکت ماهیچه ساق پا کشیده می‌شود که از درد در ناحیه لگن و زانوها جلوگیری می‌کند.

2- بایستید و پاها را در کنار هم قرار دهید، پای راست را به عقب خم کنید و روی پای راست را با دست راست بگیرید. سعی کنید در حالی که پا را نگه داشته‌اید و می‌کشید، صاف بایستید. در این حرکت عضلات چهار سر ران کشیده می‌شوند. این حرکت درد در ناحیه زانو و کمر را کم می‌کند و به افزایش جریان خون کمک می‌کند.

3- بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید. بازوی راست را تا ارتفاع شانه بالا بیاورید. دست راست را به سمت شانه چپ دراز کنید و با دست چپ دست راست را نگه دارید. دست راست را بکشید. 30 ثانیه در این حالت بمانید و همین حرکت را بر روی دست دیگر انجام دهید. این حرکت به افزایش دامنه حرکت و انعطاف‌پذیری دست کمک می‌کند.

4- بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. دست راست را بالای سر دراز کنید. حالا دست را از آرنج خم کنید و کف دست را از پشت بر روی شانه چپ بگذارید. از دست چپ برای کشیدن آرنج دست راست استفاده کنید. 30 ثانیه در این حالت بمانید و این حرکت را بر روی دست دیگر نیز انجام دهید. در این حرکت عضلات سه سر بازو کار می‌کنند.

5- یک پا را 90 درجه به جلو خم کنید و پای دیگر را صاف به سمت عقب دراز کنید. این حرکت شبیه حالت دوندگان برای شروع دویدن است. به سمت جلو خم شوید. در این حالت احساس می‌کنید که همسترینگ در حال کشیده شدن است. 30 ثانیه در این حالت بمانید. 3 تا 5 بار این حرکت را تکرار کنید. این حرکت کشش برای از بین بردن درد در ناحیه لگن و زانو مناسب است.

6- پاها را به صورت چهار زانو خم کنید اما کف پاها را روی هم قرار دهید. با کمک آرنج‌ها، ران‌ها را به سمت پایین فشار دهید. در این حالت احساس می‌کنید که عضلات داخلی پا کشیده می‌شوند. 30 ثانیه در این حالت مانده و 3 تا 5 بار این کار را تکرار کنید. این حرکت باعث افزایش انعطاف‌پذیری عضلات لگن و ران‌ها می‌شود.

7- بایستید، پاها را کنار هم قرار دهید. دست‌ها را به سمت بالا دراز کنید. مچ یک دست را با دست دیگر بگیرید و به یک سمت خم شوید. 30 ثانیه در این حالت بمانید و 3 تا 5 بار این کار را در هر طرف انجام دهید. این حرکت بر روی عضلات کمر و ستون فقرات کار می‌کند.

منبع :