برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 گروه هنرستان- نمایندگی شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

مراسم جشن رتبه های زیر 1000 کنکور هنرستان  در روز پنج شنبه 26 شهریور 94 درنمایندگی قلم چی دختران شاهین شهر برگزار شد در این مراسم از 16 نفر رتبه ی زیر 1000 پسران و 7 نفر رتبه ی زیر 1000 دختران و همچنین 3 نفر رتبه ی زیر 100 پسران و یک نفر زیر 100 دختران تجلیل به عمل آمد.


برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر


برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر


برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر

برگزاری جشن رتبه‌های زیر 1000 هنرستان 94 شاهین شهر