سعید جباری:تست زیست برای آمادگی در آزمون 3 مهر

سلول‌های فعّال در برگیرنده‌ی دانه‌ی گرده‌ی بالغ اقاقیا و ِ سلول‌های فعّال ِموجود در مخروط دانه‌ی جوان سکویا ،در کدام مورد به ترتیب باهم شباهت و تفاوت دارند؟

سعید جباری:تست زیست برای آمادگی در آزمون 3 مهر

سؤال و پاسخ تشریحی ضمیمه نیز شده است.

1-سلول های فعّال در برگیرنده ی دانه ی گرده ی بالغ اقاقیا و ِ سلول های فعّال ِموجود در مخروط دانه ی جوان سکویا ،در کدام مورد به ترتیب باهم شباهت و تفاوت دارند؟

الف) همه ی سلول ها ، سبب فعّالیت برخی ازپمپ های پروتئینی سلول های پریسیکل می شوند

ب)برخی از سلول ها از قانون اول مندل پیروی می کنند

ج)همه ی سلول ها، عدد کروموزومی یکسانی دارند

د)برخی از سلول ها، می توانند در هسته ی خود mRNAبالغ بسازند

1) هزار- C 2) B D-3) D C-4) هزار- B

2-کدام جمله به درستی بیان شده است؟

1)هر سلول پیکری دو برابر سلول جنسی، کروموزوم اتوزوم دارد

2)طی یک میوز عادی، سلول های حاصله همواره مقدار ماده ی ژنتیکی برابری خواهند داشت

3)هر سلول جنسی در پی ایجاد ساختارهای چهارکروماتیدی در سلول زاینده ی خود ایجاد می شود

4) دو جانور با ژنوتیپ یکسان می توانند فنوتیپ متفاوتی نسب به هم داشته باشند.

3-در رابطه با دستگاه ایمنی انسان کدام مورد صحیح نیست؟

1)آنزیمی که از دیواره ی میزراه ترشح می شود در ترشحاتِ حاوی پتیالین وجود دارد

2)در بیماری ام اس، بخش خارجی نخاع بیشتر از بخش خارجی مغز آسیب می بیند

3)هر لنفوسیتی بعد از بالغ شدن به جریان خون وارد می شود

کشنده می توانند در صورت بروز عفونت،دیاپدز کنندT4)نوتروفیل ها برخلاف سلول های

4-کدام یک مربوط به دومین مرحله از مراحل بروز آلرژی در انسان است؟

1)اختلال در عملکرد نوعی آگرانولوسیت بدن و تولید سلول خاطره

2)ترشح پادتن و اتصال آن به سطح ماستوسیت های بافتی

3)ستنز هیستامین و ورود آن به وزیکول های ترشحی

4)اتصال آلرژن به پادتن سطح ماستوسیت و بروز علایم آلرژی

 5-چند جمله عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ همه ی تارهای عصبی که به دستگاه عصبی حسی تعلّق دارند..............

الف)با نوعی نورون رابط، سیناپس تشکیل می دهند

ب)فعالیت نوعی پروتئین موجود در غشای اریتروسیت ها را ممکن می سازند

ج)می توانند پیام های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای آکسونِ خود هدایت کنند

د)توسط برخی از سلول های پشتیبان (نوروگلیا) عایق بندی می شوند

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

6-در فرآیند انعکاس زردپی زیر زانو، کدام جمله  در رابطه با سلول هایی که با پایانه های آکسونی نورون رابط نخاع، سیناپس تشکیل می دهند به درستی بیان می شود؟

1)توسط برخی از  سلول های عصبی پوشش دار می شوند    

2)سبب تغییر پتانسیل الکتریکی یک نورون پس سیناپسی می شوند

3)با تاثیر پذیری از پیک های شیمیایی ، عمل رونویسی از برخی ژن ها در آن ها ادامه می یابد

4)در انتهای خود با وزیکول های حاوی استیل کولین آمیختگی پیدا می کنند

7-به طور معمول در یک انسان سالم.............

1) مجرای سیلویوس ارتباط بین بطن سوم و چهارم مغزی را برقرار می کند

2)هر تار حسی متعلق به اعصاب حسی محیطی است

3)43 جفت عصب مغزی- نخاعی وجود دارد که همگی مختلط هستند

4)اعصاب پاراسمپاتیک برخلاف اعصاب سمپاتیک سبب حفظ حالت پایدار بدن می شوند

8-به ترتیب کدام یک از ویژگی های گیرنده ی بویایی انسان و سلول هایی که با آن ها سیناپس تشکیل می دهند، می باشد؟

1)داشتن زائده هایی بلند از جنس ریز لوله های پروتئینی-دندریت های بلند و یک آکسون کوتاه

2)سلول های تمایز یافته از بافت پوششی-تولید کانال های پروتئینی حساس به ناقل عصبی

3)ترشح کردن نوعی ماده ی لزج و چسبناک-تشکیل دهنده ی اعصاب بویایی انسان

4)تاثیر گذار بودن بر عملکرد گیرنده ی چشایی-توانایی تشکیل کمربندی از رشته های پروتئینی در میان سلول

9-در انسان بخش رنگین لایه ی دوم چشم............

1)برخلاف ماهیچه ی حلقوی دور چشم، دارای گیرنده ی کششی است

2)برخلاف عدسی توانایی تولید و ذخیره ی انرژی را دارد

3)همانند لایه ی خارجی چشم دارای گیرنده ی هورمونی است

4)همانند لایه ی داخلی چشم فاقد بافت پوششی سنگفرشی یک لایه است

10-جانوری که ..........دارد نمی تواند............ داشته باشد   

1)بکرزایی-سلول جنسی متحرّک                                 

   2)ساده ترین گیرنده ی نوری را-در اعصاب محیطی خود جسم سلولی

3)در ساختار چشم خود قرنیه-سلول های مشابه فاگوسیت

  4)شبکه ی عصبی-در ساختار سخت شامه ی خود مویرگ

11-چند جمله در رابطه با گوش درونی انسان به درستی بیان شده است؟

الف)با ارتعاش استخوان رکابی پیام عصبی به گوش درونی منتقل می شود

ب)استخوان چکشی حد واسط پرده ی سماخ و استخوان رکابی قرار دارد

ج)ساکول برخلاف اتریکول در تماس مستقیم با مجاری نیم دایره قرار دارد

د)اتریکول برخلاف مجاری نیم دایره فاقد سلول های مژکدار است

ه) عصب شنوایی تعادلی یک عصب مختلط است که پیام عصبی را به مغز می برد

1)دو               2)سه             3)صفر                    4)یک

12-اگر هورمونی بتواند بر دو نوع سلول متفاوت تاثیر گذار باشد، کدام نتیجه گیری قطعا" صحیح است؟

1)هر دو سلول، پیک دومین و عملکرد یکسانی دارند    

 2)هورمون ،ساختاری استروئیدی یا آمینواسیدی دارد

  3) تولید و مصرف آ. ت. پ در هر دو سلول نسبت به قبل افزایش می‌یابد.

4) یک یا چند نوع پروتئینِ خاص در سلول های هدف فعّال میشود

13-هر پیک شیمیایی که............

1)بر سلول عصبی اثر کند، نوعی انتقال دهنده ی عصبی است

2)عملکرد طولانی دارد ، در پی فعّالیت آنزیم سازنده ی خود ساخته می شود

3)از سلول عصبی آزاد شود، نوعی انتقال دهنده ی عصبی است

4)بر سلول های مجاور خود اثر کند، عمری کوتاه و اثر سریع خواهد داشت

14-در سلول های کبدی انسان برخی از پیک های شیمیایی.............

الف)غیر هورمونی،سبب فعّایت بعضی از آنزیم های شبکه ی آندوپلاسمی صاف می شوند

ب)هورمونی ، با ورود به سلول ،مستقیما" سبب افزایش نفوذ پذیری غشا به قندِ خون می شوند

ج)پروتئینی،در سیتوپلاسم ساخته می شوند

د)غیر پروتئینی،اطلاعات مربوط به ساخت نوعی پلی پپتید دفاعی را از هسته به سیتوپلاسم منتقل می کنند

1) هزار- CD 2) هزار- BCD 3) CD 4) هزار- D

15-به طور معمول هر پیکِ شیمیایی که...........قطعا.............

1)باعث آزاد شدن گلوکز به خون شود-از اندامی ترشح می شود که قوی ترین آنزیم های گوارشی را به روده می ریزد

2)بر ضربان قلب موثر باشد-از غده ای در پایین تیموس ترشح می شود

3)سوختن گلوکز را در سلول افزایش دهد- فعالیت انیدراز کربنیک اریتروسیت ها را در خون افزایش می دهد

4)نیاز به  اسید فولیک را در بدن زیاد کند-از اندامی ترشح می شود که سازنده ی صفرا است

16-در دو فردی که مبتلا به پرکاری تیروئید و کم کاری تیروئید شده اند.کدام یک به ترتیب نسبت به قبل افزایش و کاهش می یابد؟

1)ذخیره ی کلسیم استخوان ها -لطافت پوست

2)آزاد سازی گلوکز به خون از تجزیه ی گلیکوژن عضلات-هیدرولیز لیپیدها

3)تحریک گره سینوسی-دهلیزی قلب-فعّالیت بعضی از غدد برون ریز بدن

4)اختلالات ریتم های شبانه-میل ترکیبی بی کربنات با هموگلوبین گویچه های قرمز

17-در محلی که.............می شوند، غیر ممکن است................

خاطره تشکیل شودB واجد گیرنده-لنفوسیت T1)لنفوسیت های

واجد گیرنده-گلبول قرمز دارای هسته ساخته شودB2)لنفوسیت های

3)ماکروفاژها فعّال-انیدراز کربنیک ها فّعّالیت داشته باشند

4)پادتن ها فعّال-گیرنده های هورمونی ساخته شوند

18-چند جمله به درستی بیان شده است؟ در  همه ی یوکاریوت ها..............

الف)هر نوع تغییر در تعداد کروموزوم نوعی جهش محسوب می شود

ب)در مرحله ی متافاز1،کروموزوم ها دو کروماتیدی حد اکثر فشردگی را پیدا می کنند

ج)تفکیک الل های همتا از هم، به منظور تولید مثل جنسی انجام می شود

د)هر تولید مثلی که بدون فرآیند لقاح انجام گیرد نوعی تولید مثل غیر جنسی است

1)صفر               2)یک                  3)دو                   4)سه

19- یک گیاه برای تولید مثل جنسی خود دانه ای با دو لپه ایجاد کرده است. کدام مشخصه در رابطه با هر سلولِ پیکری هسته دار این گیاه قطعا" به درستی بیان شده  است؟

1)توانایی تشکیل رشته های دوک-تولید انرژی

2)نقش در پیوستگی َشیره ی خام ِعناصر آوندی- تولید انرژی

3)نقش در پیوستگی شیره خامِ تراکئیدها-تولید مواد دفعی

 4)توانایی تشکیل رشته های دوک- عدم وجود سانتریول ها

20-کدام یک از اعمال زیر را می توان به رشته های دوک نسبت داد و هر یک از این رشته ها چه ویژگی دارند؟

1)به وجود آمدن فرد مبتلا به نشانگان داون- از تغییر شکل اسکلت سلولی ایجاد می شوند

2)ایجاد صفحه ی سلولی در میان سلول- از ریز رشته های پروتئینی تشکیل شده اند

3)تفکیک الل های همتا در زیگوت جعفری-دست کم به یک سانترومر متصل می شوند

4)تفکیک الل های خواهری در سلول پوست انسان- با دور شدن سانتریول ها از یکدیگر تشکیل می شوند

21-به طور معمول در گیاهانی که اسپوروفیت در ابتدای رویش خود به گامتوفیت وابسته است غیر ممکن است.............باشد.

1)اسپوروفیت تا آخر عمر به گامتوفیت وابستگی داشته

 2)محل تشکیلِ دوکِ سلول های تاژکدار در سیتوسول

3)سلول دارای گرانوم، در بار برداری آبکشی نقش داشته  

4)دانه ی گرده ،هنگام خروج از کیسه ی گرده رسیده

22-یک گیاه چند ساله ، برای نخستین بار سلول های پروتالی و اتاق دانه ی گرده ی خود را می سازد، در رابطه با سلول های تشکیل دهنده ی تخمک آن چند جمله به نادرستی بیان می شود؟

الف)سلول های پارانشیمی توسط  تخمک دو پوستی و یک منفذ سفت احاطه می شوند

ب)بافت آندوسپرم آن شامل چندین آرکگن و فاقد آنتریدی است

ج)با ورود دانه ی گرده ی رسیده به تخمک، بلافاصله سلول رویشی ،لوله ی گرده را تشکیل می دهد

1)3                 2)صفر                  3)1                       4)2

23-در یک فرد هم زمان با  ترشح هیستامین کدام پدیده غیر ممکن است رخ دهد؟

1) افزایش گرانولوسیت های مشابه نوتروفیل ها در خون

2)فعّال شدن ذره خوارها و افزایش فرآیند فاگوسیتوز

خاطره و تولید مجدد سلول خاطرهB3)برخورد آلرژن با لنفوسیت

4)تقسیم پلاسموسیت ها و افزایش تولید پادتن

24-در هر گیاهِ دارای ..........

1)سانتریول  ،سلول هایی با غشای پلاسمایی هدایت شیره پرورده را بر عهده دارند

2)آرکگن، پیکر اصلی مسئول ساختِ هاگ های هاپلوئید است

3) ساقه  زیر زمینی، هر سلولِ حاصل از میوز، پس از میتوز بخش های گامتوفیتی را به وجود می آورد

4)تولید مثل رویشی ، کلاهک از مریستمِ نزدیک به نوک ریشه محافظت می کند

25-چند جمله در رابطه با یک تخمک تازه بارور شده ی ذرّت به نادرستی بیان شده است؟

الف)همه ی سلول های حاصل از تقسیم زیگوتِ دیپلوئید در تشکیل بخش های مختلف رویان مشارکت دارند

ب)هر سلولِ فعّال ِمجاور تخم تریپلوئید دست کم برای هر کروموزوم خود یک کروموزوم همتا دارد

ج)آلبومن به طور کامل به بافت های رویانی منتقل می شود

د)برخی از سلول های غیر بارور، در شرایطی می توانند کروموزوم های خود را در دو قطب سلول مستقرکنند

ه)برخی از سلول های آن می توانند در شرایطی ساختار های چهار کروماتیدی ایجاد کنند

1) 4 2) 5 3) 3 4) 2