نوروز 96

سعید جباری:تست زیست برای آمادگی در آزمون 3 مهر

سلول‌های فعّال در برگیرنده‌ی دانه‌ی گرده‌ی بالغ اقاقیا و ِ سلول‌های فعّال ِموجود در مخروط دانه‌ی جوان سکویا ،در کدام مورد به ترتیب باهم شباهت و تفاوت دارند؟سؤال و پاسخ تشریحی ضمیمه نیز شده است.

1-سلول های فعّال در برگیرنده ی دانه ی گرده ی بالغ اقاقیا و ِ سلول های فعّال ِموجود در مخروط دانه ی جوان سکویا ،در کدام مورد به ترتیب باهم شباهت و تفاوت دارند؟

الف) همه ی سلول ها ، سبب فعّالیت برخی ازپمپ های پروتئینی سلول های پریسیکل می شوند

ب)برخی از سلول ها از قانون اول مندل پیروی می کنند

ج)همه ی سلول ها، عدد کروموزومی یکسانی دارند

د)برخی از سلول ها، می توانند در هسته ی خود mRNAبالغ بسازند

1) هزار- C 2) B D-3) D C-4) هزار- B

2-کدام جمله به درستی بیان شده است؟

1)هر سلول پیکری دو برابر سلول جنسی، کروموزوم اتوزوم دارد

2)طی یک میوز عادی، سلول های حاصله همواره مقدار ماده ی ژنتیکی برابری خواهند داشت

3)هر سلول جنسی در پی ایجاد ساختارهای چهارکروماتیدی در سلول زاینده ی خود ایجاد می شود

4) دو جانور با ژنوتیپ یکسان می توانند فنوتیپ متفاوتی نسب به هم داشته باشند.

3-در رابطه با دستگاه ایمنی انسان کدام مورد صحیح نیست؟

1)آنزیمی که از دیواره ی میزراه ترشح می شود در ترشحاتِ حاوی پتیالین وجود دارد

2)در بیماری ام اس، بخش خارجی نخاع بیشتر از بخش خارجی مغز آسیب می بیند

3)هر لنفوسیتی بعد از بالغ شدن به جریان خون وارد می شود

کشنده می توانند در صورت بروز عفونت،دیاپدز کنندT4)نوتروفیل ها برخلاف سلول های

4-کدام یک مربوط به دومین مرحله از مراحل بروز آلرژی در انسان است؟

1)اختلال در عملکرد نوعی آگرانولوسیت بدن و تولید سلول خاطره

2)ترشح پادتن و اتصال آن به سطح ماستوسیت های بافتی

3)ستنز هیستامین و ورود آن به وزیکول های ترشحی

4)اتصال آلرژن به پادتن سطح ماستوسیت و بروز علایم آلرژی

 5-چند جمله عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ همه ی تارهای عصبی که به دستگاه عصبی حسی تعلّق دارند..............

الف)با نوعی نورون رابط، سیناپس تشکیل می دهند

ب)فعالیت نوعی پروتئین موجود در غشای اریتروسیت ها را ممکن می سازند

ج)می توانند پیام های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای آکسونِ خود هدایت کنند

د)توسط برخی از سلول های پشتیبان (نوروگلیا) عایق بندی می شوند

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

6-در فرآیند انعکاس زردپی زیر زانو، کدام جمله  در رابطه با سلول هایی که با پایانه های آکسونی نورون رابط نخاع، سیناپس تشکیل می دهند به درستی بیان می شود؟

1)توسط برخی از  سلول های عصبی پوشش دار می شوند    

2)سبب تغییر پتانسیل الکتریکی یک نورون پس سیناپسی می شوند

3)با تاثیر پذیری از پیک های شیمیایی ، عمل رونویسی از برخی ژن ها در آن ها ادامه می یابد

4)در انتهای خود با وزیکول های حاوی استیل کولین آمیختگی پیدا می کنند

7-به طور معمول در یک انسان سالم.............

1) مجرای سیلویوس ارتباط بین بطن سوم و چهارم مغزی را برقرار می کند

2)هر تار حسی متعلق به اعصاب حسی محیطی است

3)43 جفت عصب مغزی- نخاعی وجود دارد که همگی مختلط هستند

4)اعصاب پاراسمپاتیک برخلاف اعصاب سمپاتیک سبب حفظ حالت پایدار بدن می شوند

8-به ترتیب کدام یک از ویژگی های گیرنده ی بویایی انسان و سلول هایی که با آن ها سیناپس تشکیل می دهند، می باشد؟

1)داشتن زائده هایی بلند از جنس ریز لوله های پروتئینی-دندریت های بلند و یک آکسون کوتاه

2)سلول های تمایز یافته از بافت پوششی-تولید کانال های پروتئینی

فایل های ضمیمه
هورمون‌ ها ، دستگاه درون ریز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده