مطالعه با فاصله

برخی از دانش‌آموزان عادت به مطالعه بدون در نظر گرفتن زمان استراحت دارند و چند ساعت متوالی درس می‌خوانند.

مطالعه با فاصله

برخی از دانش‌آموزان عادت به مطالعه بدون در نظر گرفتن زمان استراحت دارند و چند ساعت متوالی درس می‌خوانند.

یادگیری با فاصله در مقایسه با یادگیری فشرده تأثیر بیش‌تری دارد.

هنگام درس خواندن سعی کنید به ازای هر 50 دقیقه، ده دقیقه یا به ازای هر 90 دقیقه، 15 دقیقه استراحت کنید. این کار بازدهی کارتان را بالا می‌برد.

در زمان استراحت از کارهای فکری استفاده نکنید؛ زیرا ذهنتان را خسته می‌کند.