راهکار برای کاهش پاسخ اشتباه در جلسه‌ی آزمون

در پر کردن پاسخ‌برگ عجله نکنید. سؤالاتی را که شک دارید به هیچ وجه نزنید.

راهکار برای کاهش پاسخ اشتباه در جلسه‌ی آزمون

در پر کردن پاسخ‌برگ عجله نکنید. سؤالاتی را که شک دارید به هیچ وجه نزنید.

از تکنیک ضربدر و منها استفاده کنید. در درس‌های ریاضی و فیزیک دقت کنید که علامت مثبت و منفی را اشتباه نکنید. 

بعد از حل هر تست گزینه‌ی مربوطه را وارد کنید. جواب سؤال و گزینه را اشتباه نکنید.