چگونگی مطالعه‌ی درس‌های حفظی

مطالعه‌ی جزء‌به‌جزء کتاب درسی مهم‌ترین منبع برای مطالعه‌ی تمام مباحث کتاب‌هاست.

چگونگی مطالعه‌ی درس‌های حفظی

مطالعه‌ی جزء‌به‌جزء کتاب درسی مهم‌ترین منبع برای مطالعه‌ی تمام مباحث کتاب‌هاست.

دانش‌آموزان نباید به مطالعه‌ی حفظی کتاب اکتفا کنند بلکه باید مطالب را طوری یاد بگیرند که بتوانند به‌راحتی آن‌ها را یادآوری کنند.

داشتن یادداشت‌های مخصوص برای یادداشت کردن نکاتی که در آن‌ها مشکل دارند کمک شایانی به دانش‌آموز خواهد کرد.

درنهایت با تست کار کردن از کتاب‌های آبی سعی کنید تسلط‌تان را در این درس‌ها بالا ببرید.