اندکی بلندپروازی، راز پیشرفت

اهداف را باید اندکی بلندپروازانه انتخاب کرد تا محرکی برای تحرک و انگیزه‌ای برای پویایی باشند.

اندکی بلندپروازی، راز پیشرفت

بلندپروازانه بودن اهداف نکته‌ی درستی است که همگان نسبت به آن تأکید دارند. اهداف را باید اندکی  بلندپروازانه انتخاب کرد تا محرکی برای تحرک و انگیزه‌ای برای پویایی باشند. می‌دانیم که اهداف باید قابل دسترس باشند و وقتی اهداف را بلندپروازانه انتخاب کردیم باید روز و شب و گاه و بی‌گاه آن را در ذهن مجسم کنیم و خود را دست‌یافته به آن ببینیم؛ پس آن گونه اهدافی را برمی‌گزینیم و این گونه عمل می‌کنیم؛ اما همیشه یک چیز رشته‌ی افکارمان را پاره می‌کند؛ ترس از نرسیدن به هدف و این‌که نکند به آن‌چه می‌خواهیم نرسیم.

بیایید از همین لحظه با توکل بر قدرت لایزال الهی، این ترس را نابود کنیم؛ زیرا تنها یک چیز می‌تواند تحقق یک رؤیا را ناممکن کند: «ترس از شکست»

خرید کتاب