بنویس از سرخط

روزهای اول مدرسه و ساعت‌های دور از اولیا و بغض در گلو و اشک‌های سرازیر ِگوشه‌ی چشم.

بنویس از سرخط

روزهای اول مدرسه و ساعت‌های دور از اولیا و بغض در گلو و اشک‌های سرازیر ِگوشه‌ی چشم.

نگاه معصومانه‌ی کلاس اولی‌ها به معلم و هزار فکر و خیال و تشویشِ خاطر.

نگاه لحظه به لحظه به حیاط از پشت پنجره‌ی کلاس، در انتظار مادر.

حواس‌ها در یک لحظه با صدای محکم خط‌کش آهنی روی میز و یک لبخندِ دوست‌داشتنی جمع می‌شود.

حواس‌ها به من! کسی چه می‌دانست او تمرکز را یاد می‌دهد.

دفتر مشق صدبرگ روی میز.

مداد قرمز پررنگ.

بنویس از سرخط، الف‌های تکراری را!

کسی چه می‌دانست او تکرار و تمرین را رمز موفقیت می‌داند و هدف‌گذاری را یاد می‌دهد. تا «الف» آینده مستحکم بنا شود. از همان روز اول تمرین در خانه و امضای اولیاء، انتهای کار در منزل الزامی است!  

کسی چه می‌دانست او برنامه‌ریزی را یاد می‌دهد.

روزها به سرعت سپری می‌شد، ماه‌ها می‌آمد و می‌گذشت.

بغض تبدیل شد به خنده و شادی، حواس‌ها جمعِ جمع و  نگاه‌ها در انتظار کارت‌های صدآفرین.

هدف‌گذاری بعد از امتحان برای کارت هزارآفرین، با تلاش و برنامه‌ریزی بهتر.

تمرین هر روز در همان روز، بررسی تکالیف و تماشای تلویزیون و در آخر آماده کردن برنامه‌ی فردا و زنگ خواب.

شباهت دنیای دیروز من با تو، انگیزه برای شروع، برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و حرکت با چراغ راه یعنی منطق برنامه‌ی راهبردی از نگاه معلم است و تفاوت فقط در زمان است و نگاه و ابزاری که امروز برایت فراهم است.

بنویس از سرخط: هدف و آن‌چه را از آینده می‌خواهی. از همین روز اول بنویس. امروز و فردا از آن تو و کنکور در انتظار تو نشسته است.