افزایش تراز با هدف‌گذاری چندتا از 10تا

دانش‌آموزان باید این نکته را بدانند که یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش تراز، حفظ فاصله بین تعداد پاسخ‌‌های سؤالات درست و سؤالات غلط است.

افزایش تراز با هدف‌گذاری چندتا از 10تا

اکثر دانش‌‌آموزان در زمان شروع آزمون با هدف این‌که توانایی پاسخ‌گویی به حداکثر سؤالات را دارند آزمون را شروع کرده و به سؤالات پاسخ می‌دهند؛ اما پیشنهاد پشتیبان به تمام دانش‌آموزان این است که در ابتدای آزمون برای پاسخ‌گویی به سؤالات، قسمت هدف‌گذاری چندتا از 10تا روی دفترچه‌ی سؤال را تکمیل کرده و طبق پیش‌بینی خود به سؤالات پاسخ دهند.

دانش‌آموزان باید این نکته را بدانند که یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش تراز، حفظ فاصله بین تعداد پاسخ‌‌های سؤالات درست و سؤالات غلط است؛ یعنی کم شدن تعداد غلط‌های آزمون، که این کاهش غلط‌ها باید بر طبق برنامه‌ی درسی در طول دو هفته انجام شود که انجام این کار به طور صحیح مستلزم انجام چندین کار در هفته‌ی قبل از آزمون است.

1. تصمیم‌گیری در طول هفته طبق بررسی کارنامه‌ی آزمون قبلی برای پاسخ‌گویی به تعداد سؤالات آزمون بعدی (طبق هدف‌گذاری که از مطالعه‌ی خود انجام داده‌اید جدول چند از ده روی جلد دفترچه‌ی سؤال را تکمیل کنید).

2. با هدف‌گذاری برای پاسخ‌گویی به سؤالات درست از روش ضربدر و منها در جلسه‌ی آزمون استفاده کنید. حتماً در طول دو هفته این روش  را با حل تست در منزل کار کنید.

3. حل دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری و مرور دفترچه‌ی آزمون قبلی کمک فراوانی به کاهش غلط‌های شما می‌کند؛ زیرا از دفترچه‌ی آزمون گذشته دو سؤال عیناً تکرار می‌شود که دانش‌آموز با مطالعه‌ی آن می‌تواند به آن دو سؤال پاسخ دهد و با حل آزمون غیر حضوری می‌تواند با نحوه‌ی تیپ سؤالات آزمون بعدی آشنا شود و مطالعه‌ی آن مبحث را بیش‌تر کند.