آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2

انگلیسی را اینجا بیاموزید

آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2

bark up the wrong tree

گمان اشتباه کردن، حدس اشتباه زدن

She suspects Mark of stealing her watch,

but I bet she is bark up the wrong tree.

او به مارک در مورد دزدیده شدن ساعتش مظنونه

اما من شرط می بندم که او سخت در اشتباهه.

( پوست کندن، پارس کردن = bark ) 

bark is worse than .... biteآموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


************************

 (پارس کردنش بدتر از گاز گرفتنشه)

به بدی چیزی که به نظر میرسه، نبودن

Don't worry if he gets angry - his bark is worse than his bite.

نگران نباش اگر او عصبانی میشه - اونطور که نشون میده هم نیست.

آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


(worse = بدتر       bite = گاز گرفتن)

***********************

beat around the bush

(ضربه زدن اطراف بوته)


آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2

غیرمستقیم و با طفره صحبت کردن

stop beating around the bush and give us your final decision.

beat = زدن   bush = بوته   decision = تصمیم

************************

beats me!

اصلا نمی دونم، سردر نمیاورم

do you know how the world came into existence? beats me!


آیا میدونی دنیا چگونه به وجود آمد؟   اصلا نمیدونم


آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


(existence = وجود، هستی)

***********************

bend over backwards to do something

از جان مایه گذاشتن، سخت تلاش کردن

If I can, I will bend over backwards to help you get a promotion in the company.

اگر بتوانم تمام تلاش خود را خواهم کرد برای ارتقاء شما در شرکت

Mom and dad bend over backwards to please us.

پدر و مادر  از جان مایه می گذارند برای خوشحال کردن ما .آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


( bend = خم شدن، تعظیم کردن      backward = به سمت عقب)

*************************

big mouth

وراج، دهن لق

Don't tell him any secrets. He's a big mouth.

هیچ رازی رازی را به او نگویید. او یک دهان لق است.آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


*************************

bite off more than ..... can chew

لقمه بزرگتر از دهان خود برداشتن - با یک دست چند هنداونه برداشتن

you won't be able to handle this project.

you're biting off more than you can chew.

نمی توانی این پروژه را اجرا کنی

لقمه بزرگتر از دهانت برداشتی


آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


( گاز گرفتن  = bite   جویدن = chew )

******************************

bite the bullet

طاقت آوردن، دندان روی جگر گذاشتن، تحمل کردن

I hate my present job. I gotta bite the bullet for a while until

I find a new job.

از شغل الانم متنفرم. من باید تحمل کنم تا شغل جدیدی پیدا کنم.


آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


(  باید = gotta = got to     گلوله = bullet )

********************************

Blow a fuse - Blow ... top

از عصبانیت منفجر شدن (فیوز پریدن)

When Daddy heard that I has smashed his new car, he blew a fuse.

وقتی بابا شنید که من ماشین جدیدش را داغون کردم، از عصبانیت منفجر شد.

Mom blew her top when she saw the room in a mess.

مامان به شدت عصبانی شد وقتی دید اتاق بهمریخته است.آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


 ( خرد شدن = smash   - بهمریخته = mess -  دمیدن = blow )

*********************************

blow it

خرابکاری کردن، گند زدن

I didn't write more than half of the question in exam.

I really blew it!

من نصف بیشتر سئوالها را در امتحان ننوشتم. واقعا گندزدم.


آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


************************************

Blow the whistle on ...

لودادن، راپرت دادن، رسوا کردن

The gangs in our neighborhood have become intolerable,

It's definitely time we blew the whistle on them.

خلافکارها در محله ما غیرقابل تحمل شده اند

قطعا زمانی است که باید آنها را لوداد.


آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر2


( سوت زدن = whistle  غیرقابل تحمل = intolerable  قطعا = definitely  

همسایگی = neighborhood  تبهکار =gang )

خرید کتاب