آموزش اصطلاحات تصویری انگلیسی 2

انگلیسی را اینجا بیاموزید

آموزش  اصطلاحات تصویری انگلیسی 2

as cool as a cucumber

خونسرد، آرام، بی خیال

A wheel came off his car but he was as cool as a cucumber.

یک چرخ ماشینش از جا در آمد ولی او خونسرد بود.


آموزش  اصطلاحات تصویری انگلیسی 2


**********

as like as two peas in a pod

مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند

The two sister are as like as two peas in a pod.


آموزش  اصطلاحات تصویری انگلیسی 2


*****************

at six and sevens

سردرگم، حیران، گیج

Henry has been all at six and sevens since he lost his job.

هنری از وقتی کارشو از دست داده سردرگمه


آموزش  اصطلاحات تصویری انگلیسی 2


*******************

at the end of rope

جان به لب شدن، آخر طاقت شخص

Tell the kids to stop fighting, I'm at the end of rope.

به بچه ها بگو دست از در و دعوا بردارند، دیگه جان به لب شدم. 

(طناب، ریسمان = rope )

آموزش  اصطلاحات تصویری انگلیسی 2


***************************