آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر

انگلیسی را اینجا بیاموزید

آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر

آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر****************************

alive and kicking

سالم و سرحال بودن، چاق و چله، سرو مرو گنده

Ali, how's your uncle?

He's alive and kicking!

علی، داییت چطوره

سرو مرو گنده است!!!


آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر


×××××××××××××××××

all ears

سراپا گوش بودن

well, tell me the story, I'm all ears!

خب، داستان و بگو ؛ سراپا گوشم 


آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر


*******************

all thumbs

دست و پا چلفتی، ناشی

let me do the dishes myself. you're all thumbs!

بذار من غذا در بشقاب بریزم. تو دست و پا چلفتیی!

آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر
**********

all wet

سخت در اشتباه بودن، کور خواندن

if you think you can change my mind about marriage

you are all wet.

اگر فکر میکنی میتوانی نظر من را در مورد ازدواج تغییر دهی

کور خواندی (سخت در اشتباهی)

آموزش اصطلاحات انگلیسی با تصویر


 

**********

All's well that ends well

تلاش زیاد موفقیت را به دنبال دارد

I'm sure you'll find a good job, with assuming your efforts,

as they say: All's well that ends well.

من مطمئن هستم به فرض اینکه شما تلاش خود را انجام دهید

شغل خوبی خواهید یافت همانطور که میگویند:

تلاش زیاد موفقیت میاره (چیزهای خوب آخره چاهه)