کارنامه پروژه تابستان خود را می توانید از صفحه شخصی خود دریافت کنید . 

پرینت این کارنامه را به صورت رنگی از  پشتیبان خود در جلسات 5 نفره دریافت کنید. 

کارنامه رنگی پروژه تابستان 94مطالب مرتبط ...