تولید داروی سرطان با گیاهان معمولی بجای انواع در معرض انقراض

محققان دانشگاه استنفورد در تلاشی جدید، مکانیسم تولید یک داروی ضدسرطان پرمصرف در یک گیاه در معرض انقراض را کشف کردند.

تولید داروی سرطان با گیاهان معمولی بجای انواع در معرض انقراض

محققان دانشگاه استنفورد در تلاشی جدید، مکانیسم تولید یک داروی ضدسرطان پرمصرف در یک گیاه در معرض انقراض را کشف کرده و با قراردادن این سازوکار در داخل گیاهان معمولی که در آزمایشگاه از رشد خوبی برخوردارند، امکان تولید مواد شیمیایی و داروهای مورد نظر خود را در این گیاهان معمولی فراهم کرده‌اند.

بسیاری از داروهایی که در حال حاضر برای درمان درد، مبارزه با سرطان یا بیماری‌های عقیمی استفاده می‌شوند منشا گیاهی دارند؛ گیاهانی که برخی از آنها در معرض خطر انقراض قرار داشته یا به سختی رشد می‌کنند. در بسیاری موارد این گیاهان همچنان اولین منبع تهیه داروها محسوب می‌شوند.

روش جدید دانشمندان می‌تواند در مورد سایر گیاهان و داروها نیز به کار رفته و منبع ارزان‌تر و پایدارتری برای تولید داروهای به دست آمده توسط گیاهان کمیاب باشد.

آن‌ها از یک روش جدیدی برای تشخیص پروتئین‌هایی ستفاده کردند که در یک سازوکار مولکولی با هم کار می‌کنند تا داروی سرطان را تولید کنند. محققان نشان دادند که پروتئین‌های مذکور می‌توانند این ترکیبات دارویی را در خارج از گیاهان کمیاب نیز تولید کنند و این ماشین پروتئینی را در یک گیاه دیگر قرار دهند.

آن‌ها در عین حال امیدوارند بتوانند از مخمرها نیز برای تولید این داروها استفاده کنند که به این ترتیب شرایط آزمایشگاهی برای تولید دارو در گیاه یا مخمر را فراهم کردند.

این بررسی می‌تواند منجر به معرفی راه‌های میان بر برای تولید داروهای اشتقاقی شود که سالم‌تر و موثرتر هستند و از راه های ارزان‌تر و در دسترس‌تری تولید می‌شوند.

منبع :