برنده‌ی بازی کیست؟

خسته بودم و از نتیجه‌ی گرفته‌شده ناراضی. از دوستم که سربلند از جلسه‌ی آزمون بیرون آمده بود پرسیدم.

برنده‌ی بازی کیست؟

خسته بودم و از نتیجه‌ی گرفته‌شده ناراضی. از دوستم که سربلند از جلسه‌ی آزمون بیرون آمده بود پرسیدم:

«برنده‌ی بازی از دیدت چه ویژگی‌ای دارد؟ چگونه عده‌ای خود را در این بازی بزرگ متمایز و برجسته می‌کنند؟»

دوستم لبخندی زد و گفت: «برنده‌ها ویژگی‌هایی دارند. یکبرنده‌،سخت‌کوش بودن رااصلی‌ترین شناسه‌ی خودش می‌داند. با برنامه‌ای منسجم جلو می‌رود. در اوقات سخت به یاد هدف والایش است و تلاشش را بیش از پیش می‌کند. برای شناخت بیش‌تر خود را در آزمون‌هایی جدی محک می‌زند و به عدل خالق هستی ایمان دارد. از تو حرکت... »

لحظه‌ای به فکر فرو رفتم. با خود گفتم: «من هم باید پیروز شوم! سهم من از این چالش بزرگ پیروزی است.»