خود را همواره به منبع بی‌پایان اراده متصل نگه دارید

مسیر پیش روی ما به سمت هدف بزرگمان- موفقیت در کنکور سراسری- راهی است پرپیچ و خم.

خود را همواره به منبع بی‌پایان اراده متصل نگه دارید

مسیر پیش روی ما به سمت هدف بزرگمان- موفقیت در کنکور سراسری- راهی است پرپیچ و خم.

گاهی مسیر هموار است و زیبا، گاه دلسردکننده و ملال‌آور و گاه پرشور و هیجان.

اما راهکار شما برای پایدار بودن نیرو و اراده و میل به پیروزی چیست؟

موفق‌ها می‌گویند در این مسیر همواره به طعم شیرین پیروزی می‌اندیشیدند. یاد پروردگار هر لحظه در ضمیرشان روشن بود و می‌دانستند که اگر تلاش خود را با برنامه‌ای دقیق و منظم چون برنامه‌ی راهبردی هماهنگ کنند و عیار خود را هر دو هفته یک‌بار در آزمون‌ها بسنجند حتماً به هدف خود می‌رسند.

این گونه خود را به منبع بی‌پایان اراده متصل نگه می‌داشتند.

شما چه راهکاری برای مشتعل نگه داشتن میل به پیروزی و کسب نتیجه‌ی مطلوب دارید؟