موفقیت خوب پیش رفتن است نه به نقطه‌ی پایان رسیدن

همه‌ی تلاش‌های شما ارزشمند است. به سمت جلو پیش بروید؛ به سوی هدف، با اراده‌ای قوی؛ این یعنی پیروزی.

موفقیت خوب پیش رفتن است نه به نقطه‌ی پایان رسیدن

همه‌ی شما هدفتان را مشخص کرده‌اید و با برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدفتان پیش می‌روید اما برخی از شما تصور می‌کنید وقتی پیروزید که به هدف برسید و همه‌ی ذهنتان درگیر این است که به هدف می‌رسید یا خیر.

مصمم و با پشتکار می‌خواهید که خوب پیش بروید؛ پس رسیدن به هدف به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ چون شما امروز یک قدم به جلو برداشته‌اید و رسیدن به هدف را ممکن کرده‌اید.

همه‌ی تلاش‌های شما ارزشمند است. به سمت جلو پیش بروید؛ به سوی هدف، با اراده‌ای قوی؛ این یعنی پیروزی.