دفتر زردرنگ برنامه‌ریزی من

می‌خواهم سال تحصیلی امسال با همه‌ی سال‌های گذشته فرق کند. امسال در کنار همه‌ی کتاب‌های تازه و بین همه‌ی دفترهای سفید و نو، دفتر زرد خوش‌رنگ برنامه‌ریزی‌ام را به این دفترها اضافه می‌کنم.

دفتر زردرنگ برنامه‌ریزی من

می‌خواهم سال تحصیلی امسال با همه‌ی سال‌های گذشته فرق کند. امسال در کنار همه‌ی کتاب‌های تازه و بین همه‌ی دفترهای سفید و نو، دفتر زرد خوش‌رنگ برنامه‌ریزی‌ام را به این دفترها اضافه می‌کنم.

اسم دفترم را می‌گذارم دفتر نظم من؛ دفتری آماده برای نوشتن ساعت‌های مطالعه‌ی من؛ دفتری برای رقابت خودم با خودم. می‌خواهم امسال گام‌های قوی و مطمئنی بردارم. هر روز من بهتر از دیروز من باشد و تمام ثانیه‌های زمان شاهد سخت‌کوشی من باشد. امسال با دفتر نظم خود، آماده و مصمم برای برنده شدن به خط شروع مسابقه می‌روم. امسال رفیقی دارم از جنس نظم؛ جنس تلاش و موفقیت. رفیقی که همیشه حواسش به وقت من است و می‌دانم رفاقت با آن رفتن به اوج موفقیت است.