هنر تغییر سخت‌کوشانه (1)

آغاز سال تحصیلی همواره با تغییر الگوهای رفتاری دانش‌آموزان در گذار از فصل تابستان به پاییز همراه بوده است.

هنر تغییر سخت‌کوشانه (1)

آغاز سال تحصیلی همواره با تغییر الگوهای رفتاری دانش‌آموزان در گذار از فصل تابستان به پاییز همراه بوده است. مشخصه‌های متفاوت این دو فصل در ابتدای سال تحصیلی و در زمان شکل‌گیری این گذار فصلی به‌خوبی خود را نمایان می‌کند. هنر دانش‌آموزان سخت‌کوش، تغییر دادن شرایط در مسیر دلخواه است. تغییر فصل‌های آموزشی، مقدمه‌ی ساختن یک تغییر دلخواه سخت‌کوشانه است.

فاصله گرفتن از روزهای تابستانی با کاهش بخش‌های اوقات فراغت در برنامه‌ی روزانه و افزایش ساعت مطالعه مقارن است. در هفته‌های ابتدایی سال تحصیلی قطعاً حجم کاری شما در مدرسه در مقایسه با ماه‌هایی همچون آبان و آذر در شرایط پایین‌تری قرار دارد. اولین فرصت طلایی برای ساختن یک تغییر دلخواه همین جاست. باید از کم‌تر بودن میزان تدریس و آزمون‌های مستمر در ابتدای سال تحصیلی برای افزایش تدریجی ساعت مطالعه نسبت به تابستان استفاده کنید. قطعاً افزایش ناگهانی زمان سه ساعته‌ی مطالعه در هر روز تابستانی (به صورت میانگین) به زمان شش ساعته‌ی مطالعه در هر روز پاییزی، تغییر پایداری نیست و هر تغییر ناپایدار همیشه با چالش بازگشت به حالت اول مواجه است.

برای دو هفته‌ی اول مهرماه یک الی دو ساعت به میانگین مطالعه‌ی روزانه اضافه کنید و رسیدن به ساعت مطالعه‌ی دلخواه در ماه مهر را در چهار هفته‌ی این ماه به صورت هدفمند دنبال کنید.