روزهای مدرسه برگرد

اول مهر با بوی اسپند مامان بیدار می‌شدم. با چه عشقی ما را از زیر قرآن رد می‌کرد و می‌گفت خدا پشت و پناهتان.

روزهای مدرسه برگرد

روز اول مدرسه بهترین روز سال تحصیلی بود. شب قبل از آن چند بار به دور از چشمان بابا و مامان لباس را می‌پوشیدم و کتانی صورتی پا می‌کردم و با کیف مدرسه توی اتاق راه می‌رفتم و دوباره تمیز روی جالباسی می‌گذاشتم و می‌رفتم از دور نگاه می‌کردم. چند دقیقه نگذشته بود که به بهانه‌ی این‌که چیزی داخل کیفم کم باشد دوباره به سراغ کیف می‌رفتم که پر بود از عطر کتاب و دفترهای تازه و خودکارهای رنگی و مدادتراش و... ساعت‌ها با خودم حرف می‌زدم که باید این‌گونه بخوانم و بنویسم. یادش به خیر!

اول مهر با بوی اسپند مامان بیدار می‌شدم. با چه عشقی ما را از زیر قرآن رد می‌کرد و می‌گفت خدا پشت و پناهتان. پول توجیبی بابا که انگار بدون آن مدرسه رفتن لذت نداشت و لقمه‌ی نان و پنیر مامان. یاد آن روزها به خیر که چند قدم نرفته کفش‌های‌مان گلی می‌شد و ما با چه وسواسی پاکش می‌کردیم. چه شادمانه دست در دست هم به مدرسه می‌رفتیم! هیاهوی بچه‌ها در حیاط مدرسه و صدای زنگ مدرسه؛ با چه اشتیاقی سرود ملی را می‌خواندیم و چه سروصدایی به پا می‌شد موقع رفتن به کلاس و چه غوغایی سر نشستن روی میز اول داشتیم! چه لذتی داشت زل زدن به در کلاس و تجسم کردن صورت معلم و منتظر ماندن که کدام معلم وارد کلاس ما می‌شود! چه لذتی داشت و چه روزهایی! یادش به خیر روزهای مدرسه!