هفت پله تا موفقیت

مقاله هفت پله تا موفقیت را در زیر مطالعه کنید...

هفت پله تا موفقیت


1- مشخص کنید که دقیقا چه می خواهید.

 به تنهایی یا با پدر ومادرتان بنشینید و آنقدر در مورد هدف ها و برنامه ها یتان بحث کنید تا کاملا برایتان روشن شود که باید چه کارهایی را انجام دهید و ترتیب انجام آنها به چه صورتی باشد.

2-هدف خود را روی کاغذ بیاورید.

 وقتی هدفتان را می نویسید، آن را شفاف و قابل لمس می کنید. با این کار چیزی خلق می کنید که قابل لمس و دیدن است. به بیان دیگر هدفی که روی کاغذ نیامده است فقط یک آرزو یا رویاست و هیچ انرژی در پشت آن نیست. هدف های نوشته نشده منجر به سردرگمی، ابهام، گمراهی و اشتباهات بسیار می شوند.

3- برای هدف خود مهلت تعیین کنید.

برای یک هدف یا تصمیم بدون مهلت مشخص، هیچ فوریتی وجود ندارد. چنین هدفی فاقد یک آغاز یا پایان واقعی است. این که محول کردن یا پذیرش کارها و مسئولیت ها فاقد مهلتی معین برای انجام باشد طبیعتا باعث می شود که کارها را به تعویق بیندازد و بخش ناچیزی از آنها را انجام دهید.

4- از تمام کارهایی که فکرمی کنید باید برای رسیدن به هدفتان انجام بدهید فهرستی تهیه کنید.

هر بار چیز جدیدی به ذهنتان رسید آن را به لیست فعالیت ها اضافه کنید. اینکار را تا کامل کردن لیست ادامه دهید.این فهرست به شما تصویر قابل مشاهده ای از وظیفه یا هدف اصلی  که بتوان در آن بی وقفه بکارادامه داد ارائه و احتمال رسیدن به هدف را بطور چشمگیری افزایش می هد.

5- فهرستها را به یک برنامه تبدیل کنید.

کارهایی را که به صورت لیست در آورده اید اولویت بندی کنید. مشخص کنید که چه کاری باید قبل از همه و چه کاری بعد انجام شود. حتی اگر می خواهید برنامه خود را قابل مشاهده تر کنید کارها را به ترتیب اولویت بنویسید. خواهید دید وقتی با این کارهدف خود را به وظایف یا کارهای کوچکتر تقسیم می کنید تا چه اندازه رسیدن به هدف برایتان آسان تر می شود.

 هفت پله تا موفقیت

6- فورا کار را بر اساس برنامه شروع کنید.

هرکاری که می خواهد باشد. برنامه متوسطی که بسیار خوب اجرا شود بهتر از یک برنامه عالی است که هیچ اقدامی در جهت اجرای آن انجام نشود. در راه رسیدن به هرموفقیتی اجرای برنامه از همه چیز مهمتر است.

7- تصمیم بگیرید که هرروز برای آنکه قدمی به سوی هدف اصلی بردارید کاری انجام دهید.

 این کاریا فعالیت را دربرنامه روزانه خود بگنجانید. هر روز تعداد صفحات معینی در مورد درس مورد نظرمطالعه کنید، به سراغ تعداد مشخصی تست بروید، مدت زمان معینی ورزش کنید،تعداد مشخصی واژه های جدید یادبگیرید. هرگزیک روزخود رابیهوده تلف نکنید. حرکت به جلو را ادامه دهید. وقتی حرکت را شروع کردید به پیشروی ادامه دهید. متوقف نشوید. همین استواری و ثبات قدمی بتنهایی می تواند شما را تبدیل به یکی از فعالترین و موفق ترین افراد نسل خود کند.