کتاب تابستان از نگاهی دیگر

کتاب تابستان کتاب جمع‌بندی دوره‌ی تابستان محسوب می‌شود و مانند برنامه‌ی راهبردی شامل دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

کتاب تابستان از نگاهی دیگر

کتاب تابستان کتاب جمع‌بندی دوره‌ی تابستان محسوب می‌شود و مانند برنامه‌ی راهبردی شامل دو قسمت نگاه به گذشته و نگاه به آینده است.

قسمت نگاه به آینده شامل مباحث مرتبط با آزمون سال چهارم و دوم مدرسه است که داوطلب‌ها برحسب شرایط مطالعاتی خود که در آزمون یکی از این دو را انتخاب کرده‌اند به پیشنهاد پشتیبان‌ها سؤالات این کتاب را حل می‌کنند تا با آمادگی بیش‌تر در آزمون‌ها شرکت کنند و در قسمت دوم که شامل مباحث سال سوم است به پیشنهاد ما تست‌های سال سوم را از این کتاب کار می‌کنند؛ بنابراین می‌توان با این کتاب تمام مباحث آزمون‌های تابستان را جمع‌بندی کرد.