چگونه نقش فعالی در آموزش و تحصیل فرزندتان ایفا کنید؟ (1)

زمانی که تکالیفشان را انجام می‌دهند از آن‌ها بپرسید که آیا نیاز دارند که شما به آن‌ها کمک کنید.

چگونه نقش فعالی در آموزش و تحصیل فرزندتان ایفا کنید؟ (1)

1) آن‌ها را باور داشته باشید و به آن‌ها بگویید که آن‌ها را باور دارید.

به فرزندانتان بگویید که باهوش هستند و پتانسیل کافی را دارند. کودکان واقعاً ظرفیت شگفت‌انگیزی برای یادگیری دارند.

2) در انجام تکالیف درسی‌شان به آن‌ها کمک کنید.

  • زمانی که تکالیفشان را انجام می‌دهند از آن‌ها بپرسید که آیا نیاز دارند که شما به آن‌ها کمک کنید. هنگامی که نیاز دارند به آن‌ها کمک کنید. مفاهیم و شکل‌ها را به آن‌ها توضیح دهید. تکالیف را برای آن‌ها انجام ندهید بلکه درعوض چیزی را که آن‌ها برای فهمیدن نیاز دارند توضیح دهید و سؤال‌هایی را از آن‌ها بپرسید که آن‌ها را به جواب راهنمایی کند. به فرزندانتان یاد دهید که تکالیفشان را پیگیری کنند. به آن‌ها یک تقویم و یک دفترچه‌ی یادداشت بدهید و آن‌ها را تشویق کنید که هر تکالیفی را که از آن‌ها خواسته شده در آن بنویسند.

  •  زمانی را برای انجام تکالیفشان در نظر بگیرید و در آن زمان تلویزیون و کامپیوتر را خاموش کنید.

  • مدت‌زمانی را که فرزند شما برای مطالعه برحسب سن، برنامه‌ی درسی و دوستانش می‌گذراند در نظر بگیرید. از معلمش بپرسید که چه مدت‌زمانی برای انجام مشق شب او اختصاص می‌دهد. سپس زمان را برحسب توانایی و تمرکز فرزندتان تنظیم کنید. برای فرزندان بزرگ‌تر که تکالیفشان زیاد است زمان استراحت در نظر بگیرید.

منبع :