برنامه ریزی درسی برای علوم جغرافیا انجام می‌شود

رئیس دانشگاه تبریز از سیاستگذاری‌های کلی در زمینه برنامه ریزی درسی برای رشته‌های مختلف علوم جغرافیایی طی روز‌های ۱۸ لغایت ۲۰ شهریور ماه خبر داد.

برنامه ریزی درسی برای علوم جغرافیا انجام می‌شود

دکتر محمد رضا پورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشست مشترک کمیسیون های تخصصی کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، روسای کمیسیون های برنامه ریزی از تمام دانشگاه‌های کشور از فرداچهارشنبه ۱۸ لغایت ۲۰ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

وی ادامه داد: سیاستگذاری های کلی در زمینه برنامه ریزی درسی برای رشته های مختلف علوم جغرافیایی، ضوابط تاسیس مقاطع مختلف تحصیلی در گروه‌های آموزشی، ساز و کارهای اجرای عدم تمرکز، چالش های آموزش جغرافیا در دانشگاه‌های کشور و ساز و کارهای نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی علوم جغرافیایی در دانشگاه های کشور از جمله اهداف این نشست است.

رئیس دانشگاه تبریز در ادامه با تاکید بر اینکه این نشست با حضور اعضای کمیسیون‌های تخصصی مختلف برگزار خواهد شد، اضافه کرد: در این نشست در قالب ۱۳ کمیسیون تخصصی از جمله جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، آب و هواشناسی و هیدرولوژی، جغرافیا و گردشگری، جغرافیای پزشکی، جغرافیای نظامی، جغرافیای فرهنگی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای زیستی و محیط زیست، آمایش سرزمین، مخاطرات محیطی، ژئومورفولوژی، هیدروژئومورفولوژی، سنجش از دور و GIS به صورت کاربردی مسایل مورد نظر نقد و بررسی خواهد شد.

به گزارش مهر، طی حمکی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد رضا پور محمدی، رئیس دانشگاه تبریز، به عنوان رئیس چهارمین نشست مشترک اعضای کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی و کمیسیون‌های تخصصی کشور منصوب شده است.

منبع :

خرید کتاب