هوشمندسازی دبستان شهید رابعی در منطقه 19 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید رابعی در منطقه 19 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید رابعی در منطقه 19 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان پسرانه شهید رابعی واقع در منطقه 19 تهران محله خانی آباد تهران را هوشمندسازی نمود.

آقای عادلی ، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال تحصیلی جاری 699     دانش آموز را در مقطع دبستان در دوشیفت صبح و بعداز ظهر ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 51/300/000 ریال (5 میلیون و 130 هزار تومان) می باشدتوسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 353 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید رابعی در منطقه 19 تهران