یک معادله‌ی سه‌مجهولی

شاید نتوان به صراحت درس خواندن را به یک معادله تشبیه کرد، ولی سه فاکتور اصلی آن که در رابطه با هم هستند می‌توانند تأثیر مستقیم بر هم داشته باشند.

یک معادله‌ی سه‌مجهولی

شاید نتوان به صراحت درس خواندن را به یک معادله تشبیه کرد، ولی سه فاکتور اصلی آن که در رابطه با هم هستند می‌توانند تأثیر مستقیم بر هم داشته باشند.

در روند مطالعاتی یک دانش‌آموز در طی دو هفته‌ی آزمون، روش مطالعه، ساعت مطالعه و درنهایت چند از ده کسب‌شده در هر درس این رابطه را تشکیل می‌دهند.

در صورتی که دانش‌آموز روش مطالعه‌ی استاندارد و مشخص داشته باشد و دقیقاً طبق برنامه‌ریزی پیش برود باید چند از ده مطلوبی را در درس مورد نظر کسب کند؛ ولی در صورت عدم کسب نتیجه‌ی مطلوب لازم است عملکرد خود را از چند نظر مورد بررسی و تحلیل قرار دهد:

  • ساعات مطالعه

  • روش مطلعه

  • روش تست‌زنی و تعداد تست‌های کارشده

  • مرور

  • و...