دفتر برنامه‌ریزی و اولویت آن

داوطلب برای این‌که اشتباهات 2 هفته‌ی گذشته‌ی خود را تکرار نکند و 2 هفته‌ی بعد با برد بیش‌تری پیش برود باید از دفتر برنامه‌ریزی کمک بگیرد.

دفتر برنامه‌ریزی و اولویت آن

داوطلب برای این‌که اشتباهات 2 هفته‌ی گذشته‌ی خود را تکرار نکند و 2 هفته‌ی بعد با برد بیش‌تری پیش برود باید از دفتر برنامه‌ریزی کمک بگیرد.

کامل کردن این دفتر از اولویت‌هاست و هم‌چنین در دفتر باید ساعت مفید مطالعه نوشته شود و آن را با درصد به دست‌آمده در آزمون مطابقت دهد تا بتواند منطقی‌تر آزمون را ارزیابی کند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرد و نیز بداند که در چه ساعتی بازدهی بالاتری برای مطالعه‌ی چه درسی دارد.