برنامه‌ی راهبردی یک برنامه‌ی مطمئن

آزمون‌های کانون این ویژگی را دارند. کارشناسان مجرب در انتخاب مباحث و زمان آزمون‌ها با منطق عمل کرده‌اند.

برنامه‌ی راهبردی یک برنامه‌ی مطمئن

داوطلب برای این‌که در کنکور نتیجه‌ی خوبی بگیرد باید در یک آزمون شرکت کرده و از برنامه‌ای پیروی کند که آزمون صحیح و خطا روی آن انجام شده باشد؛ در این صورت با اطمینان بیش‌تری می‌تواند با آن پیشروی کند.

آزمون‌های کانون این ویژگی را دارند. کارشناسان مجرب در انتخاب مباحث و زمان آزمون‌ها با منطق عمل کرده‌اند و درس‌هایی که بیش‌ترین بودجه‌بندی را در کنکور دارند چندین بار در آزمون‌ها تکرار می‌شوند. برنامه‌ی راهبردی نه خیلی سنگین و نه خیلی سبک است. این برنامه در حد توان یک داوطلب کنکوری است. اگر داوطلبی با آزمون‌ها هماهنگ باشد به طور قطع می‌تواند نتیجه‌ی مطلوبی بگیرد.