بازی خلاقیت در برنامه‌ی راهبردی

بازی خلاقیت در زمین استراتژی یعنی با رعایت اصول اصلی بتوان خلاقیت‌های خود را در زمینه‌های مختلف پیاده کرد.

بازی خلاقیت در برنامه‌ی راهبردی

بازی خلاقیت در زمین استراتژی یعنی با رعایت اصول اصلی بتوان خلاقیت‌های خود را در زمینه‌های مختلف پیاده کرد.

برنامه‌ی راهبردی را می‌توان یک استراتژی برای آزمون‌های برنامه‌ای در نظر گرفت. یکی از ویژگی‌های مثبت این برنامه، انعطاف‌پذیری آن است. به عبارتی هر دانش‌آموز برحسب نیاز و برنامه‌ی مدرسه‌ی خود آن را شخصی‌سازی می‌کند که این یعنی بازی خلاقیت!

پیشروی با برنامه‌ی آزمون شرط اصلی موفقیت در آزمون‌هاست؛ ولی چالشی که گاهی دانش‌آموزان با آن مواجه هستند عدم هماهنگی این برنامه با برنامه‌ی مدرسه یا برنامه‌ی شخصی آن‌هاست که در این صورت توصیه‌ی کانون اولویت دادن به برنامه‌ی مدرسه و در کنار آن، منطبق کردن آن با برنامه‌ی خود است. این همان بازی خلاقیت در زمین استراتژی است؛ یعنی دانش‌آموز با حفظ منطق و بودجه‌بندی آزمون‌ها، مطالب را طبق پیشروی مدرسه یا برنامه‌ی خود مطالعه می‌کند.

این مقاله بر اساس متن سخنرانی آقای قلم چی در جلسه‌ی برترهای آزمون 23مرداد نوشته شده است.