ایستگاه انگیزه و افزایش تراز

شما همیشه برنده هستید، فقط کمی بیش‌تر خودتان را باور داشته باشید.

ایستگاه انگیزه و افزایش تراز

همیشه بعدازظهرهای جمعه که کارنامه‌ها می‌آید شما دوستان کانونی خیلی سریع برای گرفتن کارنامه حاضر می‌شوید. می‌خواهم برای‌تان از دانش‌آموز خوبم امیرحسین نصراللهی بگویم که امسال در پایه‌ی هشتم است. شب قبل از آزمون با امیرحسین صحبت می‌کردم و پیش‌بینی او این بود که تراز 6000 می‌آورد ولی روز آزمون ترازی که کسب کرد 6400 بود، یعنی 400 نمره بیش‌تر. به نظر من این‌که افزایش تراز او به دلیل انگیزه‌‌اش بود. او اولین سؤال نگاه به آینده را پاسخ داد و متوجه شد که می‌تواند سریع به تراز بالاتر فکر کند و توانست در آزمون ریاضی را 90 درصد پاسخ دهد. همین ایستگاه‌های انگیزه هستند که می‌توانند باعث پیشرفت شوند.

خیلی وقت‌ها برای شما هم پیش می‌آید که سؤالی را که حل می‌کنید انرژی می‌گیرید. به این انرژی‌ها اضافه کنید تا به موفقیت بیش‌تری دست یابید.

شما همیشه برنده هستید، فقط کمی بیش‌تر خودتان را باور داشته باشید.