درس قربانی

ابتدا باور داشته باشید که تعادل رمز موفقیت شماست؛ سپس به ترتیب چیدمان دفترچه‌ی سؤال پاسخ‌دهی را انجام دهید.

درس قربانی

شما هم درس قربانی دارید؟ دانش‌آموزی دارم که برای آن‌که بتواند در درس‌های اختصاصی ریاضی، شیمی و زیست درصدی بالای 60 کسب کند مجبور است به درصدی زیر 20 در درس فیزیک اکتفا کند؛ زیرا مجبور است بخشی از زمان درس فیزیک را به درس‌های دیگر اختصاص دهد. این گونه درس فیزیک قربانی درس‌های دیگر می‌شود. اگر شما هم درس قربانی دارید چگونه آن را نجات می‌دهید؟

ابتدا باور داشته باشید که تعادل رمز موفقیت شماست؛ سپس به ترتیب چیدمان دفترچه‌ی سؤال پاسخ‌دهی را انجام دهید. سپس از هر دو تکنیک زمان نقصانی و ضربدر و منها به صورت تلفیقی بهره ببرید و آن‌ها را در جلسه‌ی آزمون عملی سازید. مطمئن باشید که اگر بخواهید با کمی صبوری و با اجرای موارد بالا قطعاً ناجی درس قربانی‌تان خواهید بود. پس بخواهید و دست به کار شوید تا پیروز میدان شوید.