کتاب سؤالات پرتکرار همراه هر دانش‌آموز

تعیین منبع مطالعاتی برای تثبیت دانسته‌های هر درس بعد از مطالعه‌ی کتاب با حل چند نمونه‌سؤال استاندارد تشریحی از دغدغه‌های ذهنی دانش‌آموزان در شروع سال تحصیلی است.

کتاب سؤالات پرتکرار همراه هر دانش‌آموز

تعیین منبع مطالعاتی برای تثبیت دانسته‌های هر درس بعد از مطالعه‌ی کتاب با حل چند نمونه‌سؤال استاندارد تشریحی از دغدغه‌های ذهنی دانش‌آموزان در شروع سال تحصیلی است.

کتاب دوسالاسؤالات پرتکرار نه با پوشش تمام مطالب کتاب درسی که شامل سؤالات منتخب دبیران سراسر کشور است با توجه به بارم‌بندی سؤالات هر فصل در امتحانات تهیه شده است. این کتاب با برنامه‌ی مدرسه و کانون هماهنگی لازم را دارد. برای استفاده‌ی بهتر از این کتاب و تسلط بهتر بعد از مطالعه‌ی هر درس در همان روز با حل چند سؤال از این کتاب که دارای پاسخ تشریحی است، درستی روش خود را کامل کنید. هم‌چنین با حل مسائل کتاب که دارای پاسخ‌های کلیدی است روز قبل از جلسه‌ی بعدی درس به‌راحتی میزان تسلط خود را روی مبحث بررسی کنید.