قانون مثبت‌اندیشی

همه‌ی ما در زندگی آرزو‌های بزرگی داریم.

قانون مثبت‌اندیشی

همه‌ی ما در زندگی آرزو‌های بزرگی داریم.

آرزوهایی از جنس امید و انرژی. آرزوهایی که با تجسم آن‌ها شوق رسیدن تمام وجودمان را پر می‌کند و خستگی مسیر از وجودمان دور می‌شود؛ اما همیشه باید به یاد داشت که فقط آرزو کردن مهم نیست بلکه باید عمل کرد. قانون مثبت‌اندیشی همیشه جواب می‌دهد.

باید همه چیز را از دریچه‌ی مثبت نگاه کنیم. برای اهداف خود فعل در زمان حال را صرف کنیم. هر چیزی برای انسان بااراده قابل تحقق است.

پس آرزوهای‌تان را بر روی کاغذ مکتوب کنید. ثبت آرزوهای‌تان و مسیر رسیدن به آن‌ها سبب انرژی فوق‌العاده در زمان‌های خستگی  برای رسیدن به هدفتان خواهد شد.