یادگیری سر جلسه‌ی آزمون به چند صورت است؟

بهترین زمان یادگیری سر جلسه‌ی آزمون است. این یادگیری روش‌های مختلفی دارد. در این مقاله به چندین روش پرداخته‌ایم.

یادگیری سر جلسه‌ی آزمون به چند صورت است؟

بهترین زمان یادگیری سر جلسه‌ی آزمون است. این یادگیری روش‌های مختلفی دارد. در این مقاله به چندین روش پرداخته‌ایم.

1. طبقه‌بندی سؤالات: ف، ش، م، ن

سؤالات به چهار گروه  فراموش‌کرده، شک‌دار، مهم و یادگیری ناقص تقسیم می‌شوند که سر جلسه‌ی آزمون قابل شناسایی هستند.

2. بازیابی اطلاعات

سر جلسه‌ی آزمون سؤال‌هایی را که بلد هستیم همان لحظه جواب می‌دهیم و سؤال‌هایی را که اشتباه حل کرده‌ایم و شک داریم باید بعد از آزمون بررسی و تحلیل کنیم.

3. مرور مطالب دو  هفته در 3 ساعت

4. شناخت بهترین روش مطالعه برای درس‌ها

5. شناخت بهترین منابع مطالعاتی

6. مدیریت تفکر و اراده با اجرای تکنیک‌های ضربدر و منها و زمان‌‌های نقصانی و...

7. توهم یادگیری سر جلسه‌ی آزمون از بین می‌رود و حس کنجکاوی برای آموختن بیش‌تر می‌شود.