خوش‌بینی موجب افزایش تراز می‌شود

بسیار دیده شده که اولیا یا دانش‌آموز بعد از دیدن کارنامه ابتدا درصد کم را در کارنامه می‌بینند و این موجب دلسردی و عدم انگیزه‌شان می‌شود.

خوش‌بینی موجب افزایش تراز می‌شود

بسیار دیده شده که اولیا یا دانش‌آموز بعد از دیدن کارنامه ابتدا درصد کم را در کارنامه می‌بینند و این موجب دلسردی و عدم انگیزه‌شان می‌شود.

یکی از راهکارهای توجه و تمرکز بر نقاط قوت و مثبت کارنامه که موجب خودباوری و یافتن راه‌های موفقیت می‌شود حل تمرین و کتاب‌های کمک‌آموزشی و لوح آزمون برای نقاط مثبت است.

باید چند درس را اولویت‌بندی کنید و کم کم همه‌ی درس‌ها را در نظر بگیرید. سعی کنید هیچ گاه دست از تلاش برندارید تا به مقصود برسید.