چرا در آزمون‌های کانون نباید غیبت کنیم؟

آزمون‌های کانون، آزمون‌های برنامه‌ای است نه سنجشی. داوطلب در جلسه‌ی آزمون یاد می‌گیرد که فکر کند، تصمیم بگیرد و مابقی مسیر را مدیریت کند.

چرا در آزمون‌های کانون نباید غیبت کنیم؟

آزمون‌های کانون، آزمون‌های برنامه‌ای است نه سنجشی. داوطلب در جلسه‌ی آزمون یاد می‌گیرد که فکر کند، تصمیم بگیرد و مابقی مسیر را مدیریت کند.

آزمون برنامه‌ای را می‌توان دقیقاً مشابه یک نردبان در نظر گرفت که هدف، رسیدن به یک جای مشخص است و هر کدام از پله‌ها مشابه مرحله‌های آزمون هستند.

اگر یکی از پله‌ها را برداریم نمی‌توانیم ادامه‌ی مسیر دهیم؛ پس باید به طور پیوسته در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کنیم و به موفقیت خود و مسیر ایمان داشته باشیم.

خرید کتاب