تمرین کردن خود یادگیری است

نتیجه می‌گیریم که تمرین کردن، سؤال حل کردن و خود را محک زدن، جزء کارهای بعدی پس از یادگیری یک مطلب نیست بلکه این کارها خودِ مرحله‌ی یادگیری است.

تمرین کردن خود یادگیری است

بعضی از دانش‌آموزان فکر می‌کنند زمانی که کتاب را باز کرده و شروع به مطالعه کنند و یک مطلب را بخوانند آن را یاد گرفته و کاملاً متوجه شده‌اند؛ اما در کانون به دانش‌آموزان گفته می‌شود که برای مطالعه‌ی مرحله به مرحله طبق روش‌ها و مراحل کانون پیش بروند و درس بخوانند.

مرحله‌ی اول از مراحل مطالعه در کانون ادراک نام دارد و همه‌ی دانش‌آموزان با آن آشنایی دارند؛ یعنی مطالعه‌ی کتاب درسی به صورت مفهومی و عمیق. دانش‌آموز در این مرحله هنوز مطالب را به صورت کامل یاد نگرفته است. سپس باید به سراغ مرحله‌ی دوم مطالعه یعنی تثبیت بروند. در این مرحله دانش‌آموز با حل تمرین‌های کتاب درسی، کتاب دوسالانه و کتاب کار مفهوم مطلب را به صورت تشریحی تمرین کرده و یاد می‌گیرد و در ذهن تثبیت می‌کند.

نتیجه می‌گیریم که تمرین کردن، سؤال حل کردن و خود را محک زدن، جزء کارهای بعدی پس از یادگیری یک مطلب نیست بلکه این کارها خودِ مرحله‌ی یادگیری است.