از روی نیمکت بلند شوید (2)

رؤیا‌های ما آینده را می‌سازند. در جهت رؤیاهای‌تان به حرکت درآیید.

از روی نیمکت بلند شوید (2)

رؤیا‌های ما آینده را می‌سازند. در جهت رؤیاهای‌تان به حرکت درآیید.

قدم اول- از دوران تحصیلتان عکس بگیرید. به آن از صفر تا صد نمره بدهید. بخش زیادی از دانش‌آموزان از عملکرد خود راضی نیستند.

قدم دوم- تصویری از برنامه‌ی درسی بهتری که می‌توانید داشته باشید ترسیم کنید. فهرستی از نقاط قوت و ضعف خود تهیه کنید.

قدم سوم- علاقه‌های خود را تعریف کنید.

قدم چهارم- نقاط قوت و موفقیت‌های‌تان را تعریف کنید. فهرستی از توانایی‌ها و تجربه‌هایی که می‌توانید بر آن‌ها تکیه کنید و به نتیجه‌ی مطلوب برسید، بنویسید.

قدم پنجم- به روش مطلوب درس خواندنتان فکر کنید.

قدم ششم- برنامه‌ی درسی خود را بنویسید. این رسالت شخصی شماست، ارزش‌های شماست و آن‌چه شما را به جلو می‌راند. برای نوشتن برنامه باید به تمام نکته‌هایی که در مورد خودتان کشف کرده‌اید توجه کنید: از قدم اول تا قدم پنجم.

در جهت رؤیاهای‌تان به حرکت درآیید.

همایش جمع بندی ریاضی انسانی حل سوالات کنکور 96 بخش دوم
چهارم انسانی     دبیر : امیر زراندوز