از روی نیمکت بلند شوید (1)

خوب فکر کنید و آگاهانه پاسخ دهید. آیا آماده‌اید؟

از روی نیمکت بلند شوید (1)

همه‌ی ما فکرهایی داریم؛ فکر‌های بزرگ و دلیل‌های بی‌شمار برای انجام ندادن آن‌ها ساده‌تر است. به جای آن‌که در مورد فکر بزرگمان بیندیشیم، کاری انجام دهیم تا این فکرها را عملی کنیم.

به جای یک جا نشستن و فکر کردن به رتبه‌ی یک شدن باید از روی نیمکت بلند شوید. به اطرافتان نگاه کنید، موفق‌ترین دانش‌آموزان چگونه شروع کردند؟ آنان با درک و آگاهی، کارشان را شروع و دنبال کردند. آگاهی نقطه‌ی شروع کار و انگیزه عامل شتاب‌دهنده است.

رؤیاپردازی یک واقعیت است و برای تحقق رؤیا باید شهامت و انرژی داشت.

خوب فکر کنید و آگاهانه پاسخ دهید. آیا آماده‌اید؟

پس بگذارید این رؤیا محقق شود.