مانعی در مسیر

«هر مانعی، فرصتی است تا وضعیتمان را بهبود بخشیم.»

مانعی در مسیر

در روزگار قدیم، پادشاهی سنگ بزرگی را که در یک جاده‌ی اصلی قرار داد. سپس در گوشه‌ای پنهان شد تا ببیند چه کسی آن را از مسیر برمی‌دارد. برخی از بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌های خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسیاری از آن‌ها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند. اما هیچ یک از آنان کاری به سنگ نداشتند. 

یک مرد روستایی با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه‌اش را زیر سنگ قرار داد و سعی کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها و عرق ریختن‌های زیاد بالاخره موفق شد. هنگامی که سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آن‌ها را بر دوش بگیرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد کیسه‌ای زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه را باز کرد. کیسه پر از سکه‌های طلا بود و یادداشتی از جانب شاه که این سکه‌ها مال کسی است که سنگ را از جاده کنار بزند. آن مرد روستایی چیزی را می‌دانست که بسیاری از ما نمی‌دانیم!

«هر مانعی، فرصتی است تا وضعیتمان را بهبود بخشیم.»تبدیل های هندسی و کاربرد ها از هندسه 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی