تجربی‌ها :تست‌های پروتئین سازی و ژنتیک زیست ویژه 20 شهریور

مبحث آزمونک زیست : پروتئین سازی و مهندسی ژنتیک + زنتیک و خاستگاه آن و تولیدمثل گیاهان

تجربی‌ها :تست‌های پروتئین سازی و ژنتیک زیست ویژه 20 شهریور

کنکوری‌های  رشته تجربی

جهت آمادگی شما عزیزان برای آزمون‌های برنامه ای ، هر هفته ، قبل از آزمون متناسب با مبحث‌های آزمون پیش رو تست هایی را برای شما روی سایت می‌گذاریم.


مبحث آزمون این هفته : پروتئین سازی و مهندسی ژنتیک + زنتیک و خاستگاه آن و تولیدمثل گیاهان

وقت پیشنهادی: 60 دقیقه

تعداد سؤال: 50