تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای

تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای در دستور کارمعاونت آموزشی این دانشگاه قرار گرفت.

تدوین برنامه راهبردی دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین برنامه راهبری دانشگاه فنی و حرفه ای مبتنی بر ماموریت های آن در عرصه آموزش عالی کشور در دستور کار معاونت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای قرار گرفت.

همچنین جلسه تدوین برنامه راهبری دانشگاه فنی و حرفه ای که مبتنی برماموریت های آن در عرصه آموزش عالی کشور است برگزار شد.

براساس اساسنامه دانشگاه فنی و حرفه ای برنامه راهبردی دانشگاه باید در هیات امنای دانشگاه به تصویب برسد.

منبع :