بنیاد قلم چی در 15 شهریور84 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش

به امید آنکه هیچ دانش آموز با انگیزه و سخت کوشی به دلیل مشکل مالی از درس خواندن و پیشرفت بازنماند.

بنیاد قلم چی در 15 شهریور84 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش

15 شهریور، دهمین سالروز وقف بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی


بنیاد علمی آموزشی قلم چی در 15 شهریور 1384 وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش


به امید آنکه هیچ دانش آموز با انگیزه و سخت کوشی به دلیل مشکل مالی از درس خواندن و پیشرفت بازنماند.

فایل های ضمیمه

آشنایی با بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام)