«ت» مثل ...

تابستان فرصت خوبی برای رسیدن به برنامه‌ریزی منظم است؛ پس از این فرصت خوب استفاده کن تا تراز رضایت‌بخش خود را بیابی. شاقولت را تنظیم کن مهندس!

«ت» مثل ...

کلاس اول دبستان که بودیم از ما می‌خواستند کلماتی را که با حروف یکسان شروع می‌شوند تکرار کنیم. بیایید به یاد آن دوران واژه‌هایی را که با حرف «ت» شروع می‌شوند بگوییم: توجه، تمرکز، تعادل، تشویق، تنبیه، تمرین، تکرار، تست، تثبیت، تسلط، تحول و تراز! چه هوشمندانه کلمات راه را به ما نشان می‌دهند.

ساختمانی را تصور کن که صاف و بی‌نقص ساخته شده است و اصطلاحاً به آن تراز می‌گویند؛ یعنی آجر به آجر آن با هوشمندی چیده شده و نقصی ندارد. حالا مهندس ساختمان خستگی کار از تنش به در می‌شود.

تراز آزمون هم همین خاصیت را دارد. زمانی خستگی شما به در می‌رود که به تعادل نزدیک شوی، با تمرین و تکرار تست‌های مهم بر درس‌ها تسلط یابی، سر کلاس درس خوب توجه کنی، درس‌ها را در ذهن خود تثبیت کنی و خود را تشویق و تنبیه کنی.

تابستان فرصت خوبی برای رسیدن به برنامه‌ریزی منظم است؛ پس از این فرصت خوب استفاده کن تا تراز رضایت‌بخش خود را بیابی. شاقولت را تنظیم کن مهندس!