آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

سال تحصیلی جدید در کشورهای آسیای مرکزی از اول سپتامبر(شهریور) آغاز شد.

آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

به گزارش خبرنگاران خبرگزاری فارس در آسیای مرکزی، سال جدید تحصیلی در کشورهای آسیای مرکزی از اول سپتامبر (شهریور) آغاز شد.


آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر


منبع :