غلامرضا محبی : آزمونک آمادگی فیزیک - مبحث مغناطیس

آزمونک آمادگی فیزیک برای آزمون 20 شهریورماه 94

غلامرضا محبی : آزمونک آمادگی فیزیک - مبحث مغناطیس

دانش آموزان عزیز


برای آمادگی بیشتر درس فیزیک ، سوالات این آزمونک را حل نمایید .


فایل را از ذیل دانلود کنید.

مطالب مرتبط